Strona główna >> Dla mieszkańców >> Bieżące informacje
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
INICJATYWA OBYWATEL

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

INFORMACJA O DOWOZACH DZIECI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIELOWIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z rokiem szkolnym 2015/2016, dowóz dzieci od klas II szkoły podstawowej do III gimnazjum odbywać się będzie jak dotychczas komunikacją MZKP i zgodnie z postanowieniem Uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy Wielowieś dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum dla obwodu szkolnego Gminy Wielowieś, wszyscy uczniowie na terenie Gminy Wielowieś dowożeni będą bezpłatnie jak dotychczas.

Dowóz dzieci przedszkolnych i do klasy I szkoły podstawowej odbywać się będzie na zasadzie dowozu busami z miejsc do tego wyznaczonych, również jak w ubiegłych latach. Dzieci 3 i 4 letnie do publicznych przedszkoli będą dowożone bezpłatnie zgodnie z postanowieniem uchwały Nr XXXIV/348/2014 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: organizacji bezpłatnego transportu i opieki dzieci przedszkolnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielowieś.

Rozkład jazdy przewozu szkolnego do ZSP w Wielowsi i Szkoły Specjalnej

Rozkład jazdy przewozu szkolnego do ZSP w Świbiu i Szkoły Specjalnej 

Jestem przekonany, że realizowany system transportu naszych uczniów wpłynie na poprawę jakości, bezpieczeństwa i edukacji w naszej gminie.

Od 1 września br. wszystkim Uczniom z terenu Gminy Wielowieś życzę samych sukcesów.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wielowieś

Ginter Skowronek

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Oficjalnie klęska suszy w woj. śląskim nie została ogłoszona,

jednak w Urzędzie Gminy Wielowieś przyjmowane są wnioski

o szacowanie strat spowodowanych przez suszę

od poszkodowanych właścicieli gruntów.

 

Wnioski zostaną przekazane Komisji d/s. szacowania.

2015-04-17 09:22:14
Komunikat dla osób wynajmujących lokale w celu nielegalnego urządzania i prowadzenia gier na automatach

Służba Celna przypomina, że automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane tylko przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w konkretnej lokalizacji wydane do końca 2009 r. Urządzającym gry jest osoba posiadająca tytuł prawny do automatu (właściciel automatu), jak również może nim być osoba dzierżawiąca automat, osoba wynajmująca powierzchnię pod automat, jak również każda inna czerpiąca korzyści z tego rodzaju nielegalnej działalności (właściciel lokalu, stacji paliw, sklepu, pubu, kafejki internetowej, osoba obsługująca automat itd.).

Obowiązujące przepisy:

- na mocy art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zabronione jest urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, pod groźbą kary grzywny , albo kary pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

- Osoba urządzająca lub prowadząca gry na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych podlega również karze pieniężnej w wysokości 12 tys. złotych od każdego automatu. Dotyczy to również właścicieli lokali, którzy wynajmują powierzchnie organizatorom gier.

Działania Służby Celnej przeciw urządzaniu nielegalnych gier na automatach:

- zatrzymywanie automatów, na których urządzane są w sposób nielegalny gry,

- likwidację działalności w zakresie nielegalnego urządzania lub prowadzenia gier na automatach,

- ściganie osób urządzających nielegalne gry oraz właścicieli lokali umożliwiających prowadzenie nielegalnej działalności w tym zakresie,

- nakładanie sankcji karnych skarbowych oraz kar administracyjnych,

- egzekwowanie wymagalnego zadłużenia z tytułu kary grzywny lub kary pieniężnej z posiadanego majątku dłużnika,

- współpraca a inspekcjami sanitarnymi, nadzoru budowlanego, policją i strażą pożarną.

Apel do wynajmujących lokal na automaty do gier hazardowych:

Służba Celna apeluje do wynajmujących swoje lokale dla osób urządzających lub prowadzących gry na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, aby wypowiedzieli umowy najmu w trybie natychmiastowym ze względu na prowadzenie tej działalności niezgodnie z Ustawą o grach hazardowych. W przeciwnym wypadku, w sytuacji kontroli dokonywanej przez Służbę Celną wynajmujący z mocy prawa znajdzie się w gronie osób uznanych za organizatorów gier na automatach i obciążony karą administracyjną w wysokości 12.000 zł od jednego automatu.

System powiadamiania o zanieczyszczeniu powietrza – REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Jeśli chcesz znać:

aktualny stan zanieczyszczenia i jakości powietrza na terenie

województwa śląskiego …….


Jeśli chcesz być powiadomiony o:

ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego,

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu …….


Wiedzieć, że:

wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub

docelowego substancji ……


Jesteś:

lekarzem, kierownikiem/prezesem placówki służby zdrowia …….

dyrektorem szkoły, przedszkola, żłobka …….

osobą szczególnie narażoną na negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza ……


Skorzystaj z ostrzeżeń publikowanych w systemie RSO – regionalny system ostrzegania, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych, np. w smartfonach, tabletach.


I. Instalacja programu RSO (Regionalny System Ostrzegania) na telefonach komórkowych pracujących pod kontrolą systemu Android, Windows Phone oraz iOS

 1. Uruchomić w smartfonie połączenie z siecią Internet (uaktywniona funkcja transmisji danych).

 2. Uruchomić aplikację Google PLAY/MarketPlace/AppStore.

 3. Wyszukać w aplikacji Google PLAY/MarketPlace/AppStore program o nazwie RSO lub Regionalny System Ostrzegania (pobranie programu jest bezpłatne).

 4. Zainstalować program RSO wyrażając zgodę na otrzymywanie powiadomień „Push”).

 5. Uruchomić program RSO i w ustawieniach wybrać województwo, z którego mają być przekazywane komunikaty.

Uwaga. Do prawidłowej pracy i bieżącej aktualizacji komunikatów po stronie użytkownika mobilnej aplikacji RSO wymagane jest połączenie z siecią Internet.


II. Informacje ogólne o systemie RSO

 • Założenia ogólne RSO

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/zalozenia-ogolne-rso/16323939


 • Jak działa RSO?

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-juz-dziala-zobacz-jak/18468697

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-rso/16323840


 • RSO - aplikacja mobilna dla smartfonów

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-aplikacja-mobilna-dla-smartfonow/16323973


 • RSO na Platformie Hybrydowej TVP

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-na-platformie-hybrydowej-tvp/16323951

Pożyczka na 1% dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach realizuje projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2.


Oferowane wsparcie w ramach projektu:


A. Pożyczki na rozpoczęcie działalności:

- wysokość od 10 – 50 tys. zł,

- oprocentowanie preferencyjne w wys. 1%,

- okres spłaty do 60 miesięcy,

- przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe

B. Usługi doradczo-szkoleniowe

- szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h),

- doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (ok. 10h na osobę),


Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: http://www.pozyczymy.fundusz-silesia.pl/

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,

w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


CEL PROJEKTU:

podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.


CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

1 styczeń 2010roku - 31 grudnia 2015roku.


BENEFICJENCI PROJEKTU:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BHP.


BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW :

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:

  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,

  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,

  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka:

obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,

 • konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:

  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,

  • określenie zasobów finansowych,

  • określenie kwalifikacji personelu,

  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,

  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,

  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności.


KONTAKT:

Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,

Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków

Tel. 12 428 92 62

e-mail: targi@iph.krakow.pl

Aplikacja mobilna „Spichlerz Górnego Śląska”

Górny Śląsk jest to obszar urozmaicony nie tylko pod względem krajobrazowym, ale i bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe. Na tym terenie, stereotypowo kojarzonym z czarnym węglem, dymiącymi hałdami i szybami kopalń, znajdziemy dwa parki krajobrazowe, kilka rezerwatów przyrody i wyjątkowe w skali kraju stuletnie stanowisko różaneczników, które wiosną przyciągają do Spichlerza wielbicieli kwiatów. Teren gmin przecina sieć szlaków pieszych, rowerowych i dobrze oznakowanych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Warto też poznać materialne ślady dawnej przeszłości Śląska – wspaniałe rezydencje znajdujące się we wsi Pławniowice, Brynek i Koszęcin oraz gotycki zamek z miejscowości Toszek, drewniane świątynie sprzed wieków ze wspaniałymi polichromiami czy wreszcie – ruszyć tropem dinozaurów, odkrytych we wsi Lisowice. Można tu robić również wiele innych rzeczy: dać się porwać tanecznemu wirowi z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, wypoczywać w siodle lub na kajakach albo w Taciszowie poznawać tajniki ludwisarstwa.

Aplikacja mobilna „Spichlerz Górnego Śląska” to doskonały przewodnik po terenie 12 gmin zrzeszonych w Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś.

Spichlerz to budynek do przechowywania zapasów żywności, tego, co smakowite i najlepsze. Nie bez powodu tutejsze LGD nazwało się właśnie tym słowem. Tym dokładnie jest – miejscem, gdzie przechowuje się to, co najcenniejsze na Górnym Śląsku: przyrodę, kulturę, sztukę, architekturę, a także niezwykłych ludzi, język i obyczaje.

Intuicyjny interfejs aplikacji pozwala szybko odszukać interesujące turystę informacje, a dzięki lokalizacji GPS użytkownik znajdzie najciekawsze obiekty podzielone na kilka użytecznych w terenie kategorii. Znajdziemy tu m.in. zabytki sakralne, obiekty gastronomiczne, hotele, muzea oraz pałace i dwory. Wszystkie obiekty zostały umieszczone na mapie, dzięki czemu łatwo można sprawdzić, w jakiej okolicy się znajdujemy i jaki obiekt mamy w zasięgu ręki. Mobilny przewodnik to również doskonała pomoc przy planowaniu aktywnego wypoczynku, znalazły się w nim bowiem także trasy turystyczne z regionu.

Pomocą w organizowaniu wolnego czasu jest również moduł wydarzeń, które, na bieżąco aktualizowane, stanowią źródło wiedzy o imprezach w okolicy.

Aplikacja wykorzystuje mapy OpenStreetMap, GPS, działa w trybie offline i stworzona została na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na 2007-2013

Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz aplikację:

2012-05-17 15:08:44
ADRESY PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE WIELOWIEŚ

LpLokalizacjaTypOsoby odpowiedzialne
1.        Świetlica w Błażejowicach, ul.WiejskaStanowisko komputerowe

Sołtys Edeltrauda Kołodziej tel. 32 23363 84

2.        Świetlica w Borowianach, Wiejska 13Stanowisko komputeroweSołtys Klaudia Kruczektel. 696 853 917
3.        Świetlica w Czarkowie, uL.Wiejska 3Stanowisko komputeroweSołtys  Paweł Sikora tel.500 041 047
4.        Świetlica w Dąbrówceul. GłównaStanowisko komputeroweSołtys Jan Kalka tel. 696 520 924
5.        Świetlica w Radoni,ul. Szkolna 16Stanowisko komputeroweSołtys Mateusz Burda tel. 32 233 63 27
6.        Świetlica w Sierotach, ul.KościelnaStanowisko komputerowemgr Dorota Adamek tel. 32 233 60 28
7.        Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1Stanowisko komputerowemgr Renata Zielonka tel. 32 233 60 34
8.        GOK Wielowieś, ul.Główna 47Stanowisko komputeroweDyrektor GOK mgr Stanisław Ścisiewicz; tel. 32 233 60 80
9.        Świetlica w Wiśniczu, ul.Wiejska 36Stanowisko komputeroweSołtys Halina Grochla tel. 32 233 63 00
10.    Świetlica w Zacharzowicachul.Wiejska 55Stanowisko komputeroweSołtys Anna Grala tel. 32 233 42 52
Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009