Strona główna >> Dla mieszkańców >> Bieżące informacje
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Konkurs – Danie Roku Spichlerz 2014

Fundacja ogłasza konkurs „Danie Roku Spichlerza 2014. Przewodnim mottem tegorocznego konkursu jest: „To co loto” – czyli ptaki domowe i dzikie.

Zachęcamy do udziału wszystkie gospodynie i nie tylko :)

Informacje o konkursie

http://spichlerz.org.pl/konkurs-danie-roku-spichlerz-2014/ 

Śląska spiżarnia o jodle, warzyniu, maszketach i inkszym pichcyniu

Mamy wielką przyjemność poinformować, iż właśnie ukazało się najnowsze wydanie naszej publikacji pt. „Śląska spiżarnia” ! 

Jest to już III wersja tej publikacji. Mogą ją między innymi w Urzędzie Gminy w Wielowsi.  Koszt egzemplarza to 20 zł.

Serdecznie zachęcamy do kupna, jest to idealna propozycja na prezent, jak i ciekawa, i oryginalna propozycja w naszej domowej biblioteczce.

Wśród wielu dań znajdą Państwo także przepisy gospodyń ze Świbia i Wielowsi.

Osoba do kontaktu ws. sprzedaży Anna Musiałek

Marszałek przypomina o składaniu sprawozdań środowiskowych

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 21 tys. sprawozdań za korzystanie ze środowiska w 2013 roku oraz ok. 600 dotyczących opłaty produktowej

Obowiązek składania informacji o zakresie korzystania ze środowiska dotyczy wszystkich przedsiębiorców i instytucji publicznych, w tym szkół, szpitali, instytucji kultury.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 21 tys. sprawozdań za rok 2013. Wysokość wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 rok wyniosła ok. 276 mln zł. Pieniądze te są przekazywane na rachunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do budżetów gmin i powiatów oraz do budżetu województwa. Prawie całość tych wpłat jest przeznaczana na realizację działań związanych z ochroną środowiska.

Nie każdy podmiot składający sprawozdanie jest zobowiązany do wniesienia stosownych opłat. Jest od nich zwolniony, jeśli ich wysokość za dany rok nie przekracza 800 zł za każdy komponent.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za cztery główne komponenty:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 • pobór wód (podziemnych lub powierzchniowych z własnych ujęć),
 • składowanie odpadów (obowiązki od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu), opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Firmy złożyły także blisko 600 sprawozdań dotyczących opłaty produktowej i odprowadziły 85 tys. zł tytułem opłat. Ten obowiązek dotyczy firm wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury i polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jednak przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, zobowiązani są do zapłacenia opłaty produktowej.

Za niezłożenie sprawozdania z tytułu opłaty produktowej, baterii i akumulatorów oraz zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę pieniężną w wysokości 500 zł.

Za niezłożenie sprawozdania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska prawo nie przewiduje kar pieniężnych, jednakże wpłata po terminie, w którym należało uiścić opłatę, skutkuje naliczeniem odsetek podatkowych.

Aby przypomnieć instytucjom oraz firmom o ich obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z gminami i powiatami rozpoczął akcję informacyjną. Zadaniem lokalnych partnerów jest upowszechnienie informacji w Internecie, mediach lokalnych i przez wywieszenie ogłoszeń.

Wszelkie informacje poświęcone kwestii opłat za korzystanie ze środowiska dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Plakat [581kB]
2014-08-28 10:47:47
INFORMACJA O DOWOZACH DZIECI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIELOWIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Szanowni Rodzice i Uczniowie

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2014/2015, informuję iż dowóz dzieci od klasy II Szkoły Podstawowej do III Gimnazjum odbywać się będzie jak dotychczas komunikacją MZKP i zgodnie z Uchwałą Nr IV/20/11 Rady Gminy Wielowieś dnia 17 lutego 2011 r. sprawie: zwrotu kosztów przejazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum dla obwodu szkolnego Gminy Wielowieś, wszyscy uczniowie a terenie Gminy Wielowieś dowożeni będą bezpłatnie jak dotychczas.

Dowóz dzieci 5, 6 i 7 letnich odbywać się będzie jak w ubiegłych latach tj. na zasadzie dowozu busami z miejsc do tego wyznaczonych.

Od 1 września br. możliwy będzie również bezpłatny dowóz dzieci 3 i 4 letnich, który Gmina Wielowieś wykonywać będzie fakultatywnie. Dzieci 3 i 4 letnie do Publicznych Przedszkoli w Wielowsi i Świbiu będą dowożone bezpłatnie łącznie z dziećmi 5, 6 i 7 letnimi. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/348/2014 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: organizacji bezpłatnego transportu i opieki dzieci przedszkolnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielowieś.

Mam nadzieję, że przyjęty system transportu i opieki naszych uczniów wpłynie na poprawę jakości, bezpieczeństwa i edukacji w naszej gminie.

Uczniom i Rodzicom życzę samych sukcesów w roku szkolnym 2014/2015.


Wójt Gminy Wielowieś

mgr inż. Ginter Skowronek

Spichlerzowe Mistrzostwa Świata MUNDIAL 2014

Zgłoś drużynę do Spichlerzowych Mistrzostw Świata MUNDIAL 2014

Termin zgłaszania drużyn upływa 27 sierpnia 2014 r.

Wystarczy zebrać drużynę 10 osobową i zgłosić udział na załączonym formularzu.

Formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielowieś.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek i miłą zabawę.

Szczegółowe informacje w załączeniu !

Wszystkich zachęcamy do wspólnej zabawy, niezależnie od wieku i umiejętności piłkarskich.

http://bip.wielowies.pl/index.php#Z2V0Q29udGVudCgyNzk0KQ==

Ostatnie miejsca w projekcie szkoleniowym „Gliwicki pakON”!!!

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek zapraszają bezrobotne/nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w wieku 45+ z powiatu gliwickiego i Gliwic, do udziału w projekcie „Gliwicki pakON”.

Zostały ostatnie miejsca na szkolenia zawodowe: indywidualne lub „Pracownika utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń”.

Chętne osoby zapraszamy do biura projektu w Gliwicach, przy ulicy Plebiscytowej 1/19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Więcej informacji pod numerami telefonu: 501 203 025 i 500 170 518 lub

na stronie http://www.gtwgliwice.pl/rekrutacja_do_projektu_gliwicki_pakon.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
I.DORADZTWO:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne;

 • Doradztwo specjalistyczne z różnych dziedzin;

 • Grupowe doradztwo ekspertów dotyczące korzystania z rożnego rodzaju form pomocy publicznej, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, dofinansowań i zakładania firmy.

II. AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY:

 • Coaching indywidualny (5h/os);

 • Coaching grupowy (24h);

 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Ja na rynku pracy” (24h);

 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Chcę, planuję, realizuję” (24h).

III. SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • Szkolenia indywidualne

 • Pracownik utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń;

IV. STAŻE I POŚREDNICTWO PRACY:

 • 6 miesięczne płatne staże po szkoleniach zawodowych dla 32 Uczestników/czek Projektu;

 • Pośrednictwo pracy.


Dodatkowo zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,

 • zwrot kosztów dojazdu dla osób,

 • poczęstunek,

 • materiały szkoleniowe,

 • badania lekarskie.

Plakat informacyjny

Stypendia i zasiłki szkolne w 2014 r.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór  na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2014 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce oświata i sport/stypendia i zasiłki

http://wielowies.pl/index.php?site=,80&cont=313

Wyprawka szkolna 2014

Wójt Gminy Wielowieś, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

http://wielowies.pl/index.php?site=,80&cont=333

Dyżur Dzielnicowego w Urzędzie Gminy Wielowieś

DYŻUR DZIELNICOWEGO BĘDZIE PEŁNIONY W KAŻDY CZWARTEK OD 1500 DO 1700

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY

(PARTER BUDYNKU OBOK SEKRETARIATU)

Festiwal Miodu

Urząd Gminy Pilchowice serdecznie zaprasza na Festiwal Miodu w Pilchowicach 23 sierpnia 2014 roku organizowany w ramach „Małych Projektów”. Podczas Festiwalu zostanie wybrana „Najlepsza Pasieka Spichlerza Górnego Śląska”. Regulamin i karta zgłoszeń podana poniżej. Serdecznie wszystkich zapraszamy, a naszych pszczelarzy zachęcamy do udziału  w konkursie.

http://spichlerz.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/regulamin.pdf

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi 2014r.

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych
2014-03-10 14:09:36
Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na na internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

2014-02-18 07:06:27
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

W związku z sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przekazujemy informacje na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 55 ust. 1  ustawy o ewidencji i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Utrata dowodu zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

2014-02-17 14:06:32
Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

W związku z napływającymi sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli zalaminowanymi lub ofoliowanymi dowodami osobistymi, przedstawiamy uzgodnione z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych stanowisko dotyczące ważności takich dokumentów.

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi wynikać z przepisów prawa.

Taki wymóg nie został przewidziany w § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384, ze zm.), zgodnie z którym dowód osobisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter, a w przypadku adresu przy użyciu wielkich i małych liter, karty identyfikacyjnej o wymiarach 54x85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzy literową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Oklejenie, ofoliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak np. elementy grawerowane, elementy zabezpieczeń utajonych (widoczne w promieniach UV), hologram, OVI (farby drukowe zmienne optycznie); może również w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony lub przerobiony. Wskazane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą spowodować nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak możliwości maszynowego odczytu danych zawartych w dokumencie w polu MRZ - Mahine Readable Zone.

Biorąc powyższe pod uwagę, zalaminowanie, ofoliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zm.) rodzi obowiązek wymiany dokumentu.


Rok Henryka Sławika

 

Sejmik Województwa Śląskiego na XLIV sesji w dniu 18 listopada 2013 roku podjął uchwałę Nr IV/44/2/2013 w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika. O szczegółach inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego będzie można się dowiedzieć przez zakładkę na stronie internetowej www.slaskie.pl.

Henryk Sławik

Od urodzenia związany z Górnym Śląskiem, uczestnik wszystkich trzech powstań śląskich, aktywny działacz plebiscytowy. Od 1928 roku redaktor naczelny „Gazety Robotniczej”, w latach 1929-1930 radny Katowic, od 1934 członek Rady Naczelnej PPS. Był także delegatem do Ligi Narodów oraz działaczem związkowym.

Po klęsce wrześniowej w 1939 znalazł się na Węgrzech, gdzie stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi, potem został również mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźstwie. Organizował pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodźców cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, we współpracy z delegatem węgierskiego rządu Józefem Antallem wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich – zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom – uratowały życie.

Pomagał także ratować żydowskie dzieci, dla których wraz z dr Józefem Antallem oraz razem z Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem dr Miklósem Beresztóczym, biskupem w Vác – ks. dr. Árpádem Hanauerem, a przede wszystkim prymasem Jusztiniánem kardynałem Serédi pomógł utworzyć sierociniec w miejscowości Vác pod Budapesztem, który oficjalnie nosił nazwę Dom Sierot Polskich Oficerów. Szacuje się, że Henryk Sławik uratował życie prawie 30 000 polskim uchodźcom, wśród których było ok. 5000 Żydów.

Aresztowany w 1944 po wkroczeniu Niemców na Węgry, w śledztwie całą odpowiedzialność wziął na siebie, nie przyznając się do znajomości z Antallem. Zamordowany 23 sierpnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Według świadków przed śmiercią krzyknął: „Jeszcze Polska!”. Żona Henryka Sławika Jadwiga przeżyła obóz Ravensbrück i po wojnie odnalazła swoją córkę Krystynę, którą przechowała rodzina Antall.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika

2013-08-13 09:09:04
Remont drogi wojewódzkiej nr 907

W związku z realizacją inwestycji "Remont drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 42+123 do km 50+621 Wielowieś - Toszek" informujemy o prowadzeniu prac i utrudnieniach w ruchu w okresie od 12 sierpnia 2013 r. do 30 października 2014 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

2013-09-13 10:21:10
Zmiana Biuletynu Informacji Publicznej

 

W wyniku projektu pt: „Rozwój informatyzacji Gminy Wielowieś” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 udostępniony został portal cyfrowego urzędu na którym dostępne są elektroniczne formularze spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Wielowieś oraz nowy Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Informacje publiczne publikowane do dnia 31-08-2013 r. są dostępne na stronie archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://www.e-bip.pl/start/25 .

 

2013-01-10 12:46:49
Kolektory Słoneczne – Warto?

W dziale Ochrona Śrosowiska / Porady ukazał się nowy artykuł dotyczący Odnawialnych Źródeł Energi. Artykuł ten jest pierwszym z trzech artykułów odnoszących się do wykorzystania energii słonecznej w Polsce.


Na witrynie UG Wielowieś artykuł dostepny jest tutaj

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

http://www.slonecznagmina.pl/

Życzymy miłej lektury.

2012-05-17 15:08:44
ADRESY PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE WIELOWIEŚ

LpLokalizacjaTypOsoby odpowiedzialne
1.        Świetlica w Błażejowicach, ul.WiejskaStanowisko komputerowe

Sołtys Edeltrauda Kołodziej tel. 32 23363 84

2.        Świetlica w Borowianach, Wiejska 13Stanowisko komputeroweSołtys Klaudia Kruczektel. 696 853 917
3.        Świetlica w Czarkowie, uL.Wiejska 3Stanowisko komputeroweSołtys  Paweł Sikora tel.500 041 047
4.        Świetlica w Dąbrówceul. GłównaStanowisko komputeroweSołtys Jan Kalka tel. 696 520 924
5.        Świetlica w Radoni,ul. Szkolna 16Stanowisko komputeroweSołtys Mateusz Burda tel. 32 233 63 27
6.        Świetlica w Sierotach, ul.KościelnaStanowisko komputerowemgr Dorota Adamek tel. 32 233 60 28
7.        Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1Stanowisko komputerowemgr Renata Zielonka tel. 32 233 60 34
8.        GOK Wielowieś, ul.Główna 47Stanowisko komputeroweDyrektor GOK mgr Stanisław Ścisiewicz; tel. 32 233 60 80
9.        Świetlica w Wiśniczu, ul.Wiejska 36Stanowisko komputeroweSołtys Halina Grochla tel. 32 233 63 00
10.    Świetlica w Zacharzowicachul.Wiejska 55Stanowisko komputeroweSołtys Anna Grala tel. 32 233 42 52
Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009