31 października wystartowała jubileuszowa X edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na projekty ekologiczne pod Patronatem Honorowym Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach. Mogą brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł.

Informujemy, że Gmina Wielowieś realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. Istnieje jeszcze możliwość dofinansowania w roku bieżącym – osoby, które zdecydują się  na wymianę proszone są o kontakt z tut. Urzędem tel 32 237 85 00.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

1. Cele Programu

  • Wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych
  • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności (np. pomoc w dotarciu do lekarza, zrobieniu zakupów), załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej (np. wyjście do kina, teatru)
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAWO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

W dniu 07.10.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się X Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Sieroty, które odbędzie się w dniu 25 września 2019r. w świetlicy wiejskiej o godzinie 19:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania,  stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2020 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Sieroty - Stefan Skopek

Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Czarków, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czarkowie o godzinie 19:00
Tematem zebrania będą następujące punkty:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział funduszu sołeckiego na 2020 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Zmiany w podziale funduszu sołeckiego na 2019 r. i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
6. Sprawy bieżące miejscowości Czarków oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 10 uprawnionych mieszkańców sołectwa,  zebranie odbędzie się w drugim  terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Czarków - Irena Szołtysek

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Wielowieś, iż w dniu 19.09.2019., o godzinie 19:00 w GOK-u w Wielowsi odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Przyjęcie wniosków dotyczących wykorzystania i realizacji Funduszu Sołectwa Wielowieś.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku Quorum, tj. obecność co najmniej 50 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Wielowsi - Mateusz Schutz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach rozpoczęło rekrutację do ostatniej edycji realizacji projektu „Wsparcie na starcie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca 2020 r. obejmie on wsparciem minimum 120 mieszkańców Powiatu Gliwickiego, osób z niepełnosprawnością, którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo oraz do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Głównym celem programu jest wszechstronna pomoc w aktywnym włączeniu się do rynku pracy oraz utrzymaniu na nim. Udział w proponowanych w ramach projektu szkoleniach ułatwi dostęp do wielu pożądanych ofert pracy. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej to kompleksowy zakres wsparcia, który może otrzymać każdy z uczestników projektu, dodatkowo wspierany przez jednego z pracowników PCPR w Gliwicach pełniący rolę jego opiekuna. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wielowieś

Gmina to lokalna wspólnota samorządowa, będąca dobrem wspólnym wszystkich jej mieszkańców, nas wszystkich zamieszkujących na jej terytorium i winna być otoczona szczególną ochroną. Należy z wyjątkową troską dbać o jej dobre imię, sławę, uznanie, renomę oraz utożsamiać się i przyczyniać do tworzenia i zachowania takich walorów dla dobra wspólnoty i zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Gmina to także jej organy wybrane w wolnych bezpośrednich wyborach, obowiązane realizować powierzone jej zadania i podejmować decyzje, wielokrotnie trudne, będące kompromisem pomiędzy sprzecznymi interesami prywatnymi mieszkańców, ich różnorodnymi poglądami i potrzebami, a dobrem wspólnym mieszkańców.