Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Rozstrzygnięcie wakacyjnego konkursu fotograficznego „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”
Komisja konkursowa Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wyłoniła 3 zwycięzców, spośród wszystkich prac nadesłanych do konkursu fotograficznego.
Konkurs skierowany był do rolników z województwa śląskiego, a głównym zadaniem było wykonanie ciekawego zdjęcia obrazującego, w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie i kreatywnie spędzać wakacje w gospodarstwie rolnym.
Podkreślamy, że takie działania prewencyjne, w formie konkursu, również promują prawidłowe nawyki i zachowania dzieci i dorosłych związane z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne i praktyczne nagrody, które zostaną wręczone po uprzednim uzgodnieniu ze zwycięzcami.

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, lub do dodatku wychowawczego albo złożyłeś wniosek o te świadczenia, a pracujesz poza granicami Polski, otrzymasz świadczenie w formie bonu. Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu. Za pomocą bonu możesz zapłacić w Polsce za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi. Kandydata wyłoni komisja konkursowa. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś
(http://www.bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21871,zarzadzenie-nr-1152020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-.html) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi. Kandydata wyłoni komisja konkursowa. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś (http://www.bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21824,zarzadzenie-nr-952020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na.html) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś.

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 13 do 20 maja 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022.
  2. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś.
  3. W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi.

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 84/2020 z dnia 12 maja 2020 r. dostępnego na stronie BIP, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Szanowni Państwo,
w związku z dalszymi działaniami podejmowanymi  celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  zawiadamiam o przedłużeniu ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Wielowieś dla klientów.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 83/2020 z dnia 7 maja 2020r.  w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w  Urzędzie Gminy Wielowieś, w związku ze stanem epidemii ustalam - do odwołania - organizację pracy Urzędu Gminy Wielowieś w następujący sposób:

  1. Rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem:  elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
  2. Ograniczam bezpośrednią, osobistą obsługę klientów, w tym również w kasie Urzędu,  tylko do spraw pilnych i terminowych, po uprzednim umówieniu terminu, z pracownikiem  Urzędu.
  3. Komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej na stronie internetowej Urzędu).

Lista numerów telefonów do poszczególnych jednostek:
- Urząd Gminy 32 237 85 00
- Ośrodek Pomocy Społecznej 32 237 83 56
- Zespół  Obsługi Placówek 32 237 83 50

Klienci, którzy osobiście przybędą do Urzędu będą obsługiwani wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonym do tego stanowisku.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Uprzejmie zawiadamia się mieszkańców Wielowsi, że w związku z panującą pandemią, w dniach 13 – 15 maja br., w GOK-u przy ulicy Głównej 47 będzie można wpłacać drugą ratę podatku rolnego i od nieruchomości w godzinach od 8.00 do 14.00 i w czwartek dodatkowo od godziny 16.00 do 18.00.
Sołtys Wielowsi
Mateusz Schutz