Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą  Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 lipca 2017r., w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś,  ul. Główna 1, 44 – 187 Wielowieś, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartek od godz. 7:00 do 17:00 oraz w piątek od godz. 7:00 do 13:00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś, sala nr 9, w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 15.00
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt  4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu planu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielowieś, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2019 roku. 
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wielowieś, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, dodatkowo Rada Gminy Wielowieś.