Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Trwają zajęcia  „Wakacje w Świetlicach lokalnych Gminy Wielowieś  2019”. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielowsi i Gminny Ośrodek Kultury w  Wielowsi.  Zajęcia w świetlicy organizowane są  wg ustalonego harmonogramu i tematyki
Harmonogram zajęć: wakacje2019_swietlice.pdf
Zgoda rodzica: wakacje2019_zgodazajecia.pdf
Plan zajęć: wakacje2019_plan.pdf
Regulamin: wakacje2019_regulamin.pdf
Serdecznie zapraszamy