Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim  a  Gminą Pyskowice. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z terenu Pyskowice oraz szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Gmina Wielowieś ogłasza nabór do projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wielowieś" dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Regulamin naboru wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest w sekretariacie Przedszkola. Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 30 listopada 2018 r. u wychowawców lub w sekretariacie Przedszkola.

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielowieś znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rusza nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br.
Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.
Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Najlepsi uczniowie z naszych szkół – Stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla zdolnych uczniów szkół podstawowych   gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
 
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Informujemy Rodziców, że w okresie wakacji w naszych przedszkolach zaplanowane są  „Dyżury wakacyjne”.
Dyżur wakacyjny w przedszkolu w Wielowsi ( tel. kontaktowy 32 233 60 29) będzie realizowany od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.
Dyżur wakacyjny w przedszkolu w Świbiu (tel. kontaktowy 32 233 65 73) będzie realizowany od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.
W miesiącu dyżurującym nie stosuje się odliczeń za nieobecność dziecka w przedszkolu. Wpłaty za deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego dokonuje się z góry, do końca miesiąca poprzedzającego dyżur wakacyjny.

Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi ogłasza nabór dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu do udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś" . Nabór prowadzony jest w dniach 18-28.06.2018.Szczegóły, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w ZOP i sekretariacie szkoły.

Wójt Gminy Wielowieś zaprasza mieszkańców gminy i okolic na bezpłatne kursy operatora maszyn budowlanych i drogowych (koparek, koparkoładowarek, ładowarek, walcy itp.) Kursy prowadzone są w ramach VI edycji Projektu "Człowiek - najlepsza inwestycja". Wnioski należy składać w w biurze podawczym Urzędu Gminy do 11. maja b.r. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 512 246 300 i 797 995 367

Firma Centrum Usług Językowych Albion s.c. w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym Masterlang realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych". Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji w obszarze umiejętności ICT ilub znajomości języków obcych wśród 1600 pracujących osób dorosłych z województwa śląskiego w okresie od 01.07.2017. do 30.06.2020.
Dofinansowane kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Wszystkie poziomy zaawalnowania (od A1 do C2) zakończone międzynarodowym certyfikatem TOEIC/TFI/WIDAF.
Kursy są adresowane do osób zatrudnionych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które ukończyły 25 rok życia i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- kobiety
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie
60 h (z mozliwością kontynuowania) ok. 3 zł/h
Więcej informacji na stronie www.masterlang.pl/kuzniakk
tel. 553 327 943, 553 327 944, 533 324 849