Niniejszym zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Zacharzowice, które odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej o godzinie 18:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 15 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.


Sołtys Sołectwa Zacharzowice
Anna Grala