W dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24.01.2019 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2018.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielowsi za rok 2018.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności i wykonania zadań budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi za rok 2018.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielowieś.
 7. Przyjęcie informacji - rozliczenie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany statutu sołectwa Czarków (druk nr 30).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021(druk nr 31).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/292/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela realizującego zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielowieś (druk nr 32).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 (druk nr 33).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś (druk nr 34).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś (druk nr 35).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 36).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielowieś (druk nr 37).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielowieś (druk nr 38).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2019 r. na realizację zadania: „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świbska Woda (Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S” (druk nr 39).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2019 r. na realizację zadnia: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2902S ul. Młyńska w Wielowsi” (druk nr 40).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2019 r. na realizację zadania: „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych” (druk nr 41).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 (druk nr 42).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2019 (druk nr 43).
 22. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej Sesji.
 23. Sprawy różne, wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad Sesji.