Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39  i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielowieś  uchwały nr IV/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do studium należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub w postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31.05.2019 r.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w siedzibie Urząd Gminy Wielowieś,  ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś oraz składać uwagi i wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.05.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wielowieś.

Wójt Gminy Wielowieś