Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W dniu 13.06.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 16 maja 2019 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności kulturalnej oraz sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi za 2018 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi za 2018 r.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wielowieś.
  - przedstawienie przez Wójta Gminy Wielowieś Raportu o stanie Gminy Wielowieś za 2018 r.,
  - debata nad przedstawionym Raportem,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielowieś wotum zaufania (druk nr 67).
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2018r.
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielowieś sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.,
  - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielowieś w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielowieś za 2018 r.,
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielowieś,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2018 rok (druk nr 68),
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielowieś za 2018 rok (druk nr 69).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 70).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 (druk nr 71).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2019 (druk nr 72).
 10. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.