Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Wielowieś, iż w dniu 19.09.2019., o godzinie 19:00 w GOK-u w Wielowsi odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Przyjęcie wniosków dotyczących wykorzystania i realizacji Funduszu Sołectwa Wielowieś.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku Quorum, tj. obecność co najmniej 50 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Wielowsi - Mateusz Schutz