Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024", w roku 2020.
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w roku 2020 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C wśród dzieci urodzonych w 2017 r. Dzieci te winny być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wielowieś w dacie szczepienia. Przewidywana ilość szczepień 64.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 295) oraz spełniające warunki określone w tej ustawie do udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. Szczepionka wykorzystana do szczepień, powinna być dostępna na rynku polskim i dopuszczona do stosowania w Polsce.
4. Szczepienia profilaktyczne przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C będą prowadzone na terenie Gminy Wielowieś w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w ofercie i zaakceptowanym przez Zlecającego. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić akcję informacyjną w tym zakresie.
5. Przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C wymaga uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

6. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad i wymogów medycznych dot. wykonywanych szczepień.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wstępnego badania lekarskiego kwalifikującego dziecko do szczepienia.
8. Liczba dzieci może ulec zmianie i zależeć będzie od liczby chętnych rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrażą zgodę na szczepienie dzieci.
9. Szczepienia wykonywane będą od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.
10. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną oraz sprawozdawczość związaną z realizacją programu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wymagania stawiane oferentom:
a) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
b) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś w Kancelarii ul. Główna 1, 44- 187 Wielowieś (pok. 1, parter), w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godz. 1300 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 02.03.2020 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień złożenia oferty liczy się dzień jej wpływu do Urzędu Gminy.
12. Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści ogłoszenia oraz treści projektu umowy
2) Aktualny wydruk z właściwego rejestru podmiotów leczniczych z adnotacją „za zgodność z oryginałem", wraz z datą i podpisem oraz pieczęcią kierownika/dyrektora podmiotu (oferenta) lub osoby uprawnionej
3) Kopię polisy ubezpieczenia OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
4) Kopię statutu podmiotu (oferenta).
5) Kopię zaświadczenia o nr NIP oferenta.
6) Kopię zaświadczenie o nr REGON oferenta.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być sygnowane podpisem oraz pieczęcią kierownika/dyrektora podmiotu (oferenta) lub osoby uprawnionej.
13. Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy programu.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 r.
15. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 24 marca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego.
16. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielowieś, oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.wielowies.pl, www.bip.wielowies.pl w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia konkursu a ponadto powiadomiony zostanie na piśmie oferent, który wygrał konkurs.
17. Formularz ofertowy można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Wielowieś pokój nr 7 (tel. 32 237 85 21) lub ze strony internetowej: www.wielowies.pl, www.bip.wielowies.pl
18. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
19. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
20. Zastrzega się możliwość wyboru więcej niż jednego oferenta na realizatora Programu, w szczególności w przypadku gdy oferty uzyskają taka samą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium wyboru lub gdy oferta z największa ilością punktów przyznaną przez komisję konkursową nie uwzględni wszystkich dzieci objętych Programem – na pozostałą część dopuszcza się wybór kolejnej oferty (kolejnych ofert).
21. Zastrzega się prawo wezwania oferentów w toku badania i oceny ofert do usunięcia braków formalnych i /lub złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.
22. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Szczegóły konkursu: http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22511