Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W dniu 21.05.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego oraz złożenie ślubowania przez Radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś.
 3. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 23 kwietnia 2020 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności wykonania zadań budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi za rok 2019.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 i pieczy zastępczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi za rok 2019
 6. Przyjęcie sprawozdania – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok w Gminie Wielowieś.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w Gminie Wielowieś.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Stacji „Caritas” za 2019 r.
 11. Przyjęcia sprawozdania z obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wielowieś w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.(druk 141)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia jej stawki. (druk 142)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela realizującego zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielowieś. (druk 143).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia
  Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022. (druk 144)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28.11.2019 r.(druk 145)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.(druk 146)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielowieś na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. (druk 147)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022 (druk 148).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
  Gminy Wielowieś na lata 2018-2022. (druk 149)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś. (druk 150)
 22. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. (druk 151).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV/139/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów rat płatności podatku od nieruchomości. (druk 152)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 z dnia 5 grudnia 2018 dotyczącej powołania Stałej Komisji ds. Budżetu. (druk 153)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk 154)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi. (druk 155)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielowieś do projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-03C3/19-003 pt. Rozwój przez edukację w Gminie Wielowieś, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (druk 156).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. (druk 157)
 29. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-2025 (druk 158).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (druk 159)
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (druk 160)
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych”.
  (druk 161)
 33. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 34. Sprawy różne, wolne wnioski.
 35. Zakończenie obrad.