Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

W dniu 2.07.2020 r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, przy ul. Zamkowej 24 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu ostatniej Sesji Rady Gminy Wielowieś.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności kulturalnej oraz sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi za 2019 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi za 2019 r.
  5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wielowieś.
   a) przedstawienie przez Wójta Gminy Wielowieś Raportu o stanie Gminy Wielowieś za 2019 r.,
   b) debata nad przedstawionym Raportem,
   c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielowieś wotum zaufania (druk nr 162).
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2019 r.
   a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielowieś sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.,
   b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielowieś w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielowieś za 2019 r.,
   c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielowieś,
   d) dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2019 r.,
   e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2019 rok (druk nr 163),
   f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielowieś za 2018 rok (druk nr 164).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielowieś (druk nr 165).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Błażejowice (druk nr 166).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własności Gminy Wielowieś (druk nr 167)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czarków (druk 168)
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sieroty (druk 169)
  12. Podjęcie uchwały w sprawie - przyjęcia Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielowieś na lata 2020-2030 (druk 170)
  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych.(druk 171)
  14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk 172)
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 (druk nr 173).
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2020 (druk nr 174).
  17. Informacja o Laureacie nagrody Wielowiejski Złoty Kłos w 2020 r.
  18. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
  19. Sprawy różne, wolne wnioski.
  20. Zakończenie obrad.