Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 28 października do 4 listopada 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wielowieś
  3. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  5. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś
  6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  7. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  8. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Wielowieś z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021”

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 192/2020 z dnia 27 października 2020 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek