Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Szanowni Mieszkańcy,
z danych przekazanych między innymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie już 49 osób objętych jest kwarantanną a 42 osoby są zakażone, 2 osoby zakażone zmarły. W okresie ostatnich 10 dni liczba zakażonych wzrosła 10- krotnie!
Apeluję o rozsądek i dostosowanie się do wszystkich obostrzeń.
Z wyrazami szacunku
Ginter Skowronek

Wszelkie ważne i aktualne informacje dotyczące obostrzeń znajdziemy na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 29.20.2020r. do 13.11.2020r.zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zacharzowice. Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 191/2020 z dnia 27 października 2020 r. dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 28 października do 4 listopada 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wielowieś
  3. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  5. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś
  6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  7. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  8. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Wielowieś z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021”

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 192/2020 z dnia 27 października 2020 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Informujemy Szanownych Klientów, że ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną dostępność Urzędu Gminy Wielowieś dla klientów w dalszym ciągu pozostanie ograniczona. Zwracam się z ponowną prośbą do Mieszkańców, aby w tym trudnym czasie załatwiali w Urzędzie WYŁĄCZNIE sprawy ważne i terminowe
W dalszym ciągu rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego oraz usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem  e-PUAP. 
W przypadku konieczności załatwienia spraw nie cierpiących zwłoki oraz terminowych prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty z pracownikiem  merytorycznym (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej na stronie internetowej Urzędu).
TELEFONICZNY kontakt z Urzędem Gminy możliwy jest w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa  7.00 – 15.00
czwartek                                  7.00 – 17.00
piątek                                       7.00 – 13.00
Przy wejściu do budynku Urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której należy składać dokumenty bez konieczności wchodzenia do budynku.
Klienci, którzy osobiście przybędą do Urzędu będą obsługiwani wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonym do tego stanowisku.
Zachęcam do korzystania z bezgotówkowych form płatności: za pomocą internetowych rachunków bankowych na numer konta podany na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w KASIE O.K. Banku Spółdzielczego w Wielowsi.
Lista numerów telefonów do poszczególnych jednostek:
Urząd Gminy (32) 237 85 00.
Ośrodek Pomocy Społecznej (32) 237 83 56.
Zespół Obsługi Placówek (32) 237 83 50.
Równocześnie informuję Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz. 256).
Liczymy na Państwa wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie – nasze odpowiedzialne zachowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa nas wszystkich.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Obowiązek noszenia osłony na usta i nos nie tylko zmienił nasze codzienne zwyczaje, ale też spowodował produkcję dużej ilości odpadów: maseczek chirurgicznych, pyłowych, materiałowych.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są to odpady komunalne zmieszane i należy je wrzucać do czarnego pojemnika.
Należy jednak pamiętać o tym, że na takiej maseczce może pozostać groźny wirus. Podobnie, jak na innych odpadach.
Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem odpadów (ładowacze śmieciarek czy osoby pracujące w sortowaniach odpadów) nie mogą mieć kontaktu z materiałami, na których potencjalnie znajduje się wirus. Dlatego zużyte odpady, w tym maseczki, należy przed wyrzuceniem włożyć do torebki plastikowej i szczelnie zawiązać.
Pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad sortowania na 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), bio (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny).

Szanowni mieszkańcy,
w związku z planowaną na początek listopada zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom odbierającym odpady z uwagi na aktualną sytuacją epidemiologiczną, zwracam się z prośbą, aby odpady te zostały wystawione przed posesje na trzy dni przed planowanym terminem odbioru.
Z wyrazami szacunku
Ginter Skowronek-Wójt Gminy Wielowieś

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o ustalenie prawa do świadczenie „Dobry start”  (300+) można składać do 30 listopada 2020r.
Przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
32/ 237-83-58 świadczenia 500+ i 300+
32/ 237-83-59 fundusz alimentacyjny
32/ 237-83-58 świadczenia rodzinne
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 12:00
czwartek od 12:00 do 16:30
piątek od 8:00 do 12:00

Szanowni Mieszkańcy,
z danych przekazanych między innymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie już 28 osób objętych jest kwarantanną a 13 osób jest zakażonych, 2 osoby zakażone zmarły. Obserwując wzrostową tendencję liczby zachorowań także wśród mieszkańców naszej gminy apeluję o dostosowanie się do wszystkich obostrzeń. W szczególności proszę Państwa o stosowanie się do obowiązujących nas ograniczeń w kontaktach z innymi ludźmi, zachowujmy się roztropnie, nie stwarzajmy sobie nawzajem niepotrzebnego zagrożenia  koronawirusem a służbie zdrowia będącej na skraju swoich możliwości dodatkowych obowiązków.
Z wyrazami szacunku - Ginter Skowronek
Wszelkie ważne i aktualne informacje dotyczące obostrzeń znajdziemy na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 16 do 23 października 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 182/2020 z dnia  14.10.2020 r. dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi - sprzątaczka
1.Przedmiot naboru:
Stanowisko: sprzątaczka.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.
Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2020r. na czas  określony - docelowo umowa na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy – ½  etatu.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
2.Wymagania niezbędne:
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki .
Nieposzlakowana opinia.