Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Uwaga! Od 12 do 25 marca br. zwieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach! Pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

W dniu 12.03.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024", w roku 2020.
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w roku 2020 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C wśród dzieci urodzonych w 2017 r. Dzieci te winny być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wielowieś w dacie szczepienia. Przewidywana ilość szczepień 64.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 295) oraz spełniające warunki określone w tej ustawie do udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. Szczepionka wykorzystana do szczepień, powinna być dostępna na rynku polskim i dopuszczona do stosowania w Polsce.
4. Szczepienia profilaktyczne przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C będą prowadzone na terenie Gminy Wielowieś w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w ofercie i zaakceptowanym przez Zlecającego. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić akcję informacyjną w tym zakresie.
5. Przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C wymaga uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Plakaty opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, udostępniony w lokalizacji ( https://www.pzh.gov.pl/ ) oraz Ministerstwo Zdrowia dotyczące niezbędnych działań o charakterze profilaktycznym:

http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,22502.html

http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,22503.html

 

 

Informacje na temat Koronawirusa na stronie PSSE Gliwice: https://pssegliwice.pis.gov.pl/?onas=260

Ulotki dla podróżujących w wersjach językowych:

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22479 - chińska wersja językowa

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22480 - angielska wersja językowa

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22481 - włoska wersja językowa

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22482 - polska wersja językowa

 

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):

 • Nie karm drobiu na zewnątrz budynków gospodarskich
 • Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu
 • Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki
 • Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem
 • W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu
 • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa
 • Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.


W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wielowieś.

W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych (obejmujących elementy składowe: panele ogniw fotowoltaicznych (panele PV), inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne). Realizacja zaplanowanych prac nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będzie przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Przewiduje się wykonanie 3 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocach nominalnych wynoszących odpowiednio 6, 12 i 6 kW.

W ramach projektu przewiduje się również wymianę opraw oświetleniowych zamontowanych w szkołach podstawowych na nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe.

Koszty całkowite projektu: 475 949,56 zł;
Koszty kwalifikowalne projektu: 141 950,00 zł;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 120 657,50 zł;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu gliwickiego w miejscowości Świbie wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym został wyznaczony obszar zapowietrzony obejmujący teren 3 km od miejsca wystąpienia choroby. Na obszarze tym leżą następujące miejscowości: Radonia, Borowiany, Świbie. Obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby zakaźnej obejmuje następujące miejscowości: Czarków, Kieleczka, Wielowieś, Błażejowice, Wiśnicze, Gajowice, Sieroty, Dąbrówka, Zacharzowice, miasto Toszek, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki Pawłowice, Sarnów.

W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, do których zaliczamy:

 • Utrzymywanie drobiu w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego
 • Karmienie drobiu paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących
 • Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i środków transportu używanych przy obsłudze drobiu
 • Stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki (mycie, dezynfekcja rąk i obuwia, osobna odzież do obsługi drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, gdzie utrzymuje się drób)
 • Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do gospodarstwa z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych
 • Niezwłoczne informowanie lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.