Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości oraz różnorodnych informacji na temat kwoty planowanych, ewentualnych wpływów do budżetu gminy Wielowieś z tytułu powstania Farmy Wiatrowej informuję, że zgodnie z „Kalkulacją podatku od nieruchomości dla projektu Farm Wiatrowych - Wielowieś” opracowaną przez EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp z o.o., Sp. k., 70-215 Szczecin, u. 3Maja 30/IIIp.  na zlecenie Inwestora tj. Akuo Energy „ podatek od nieruchomości rocznie od wszystkich elementów składających się na farmę wiatrową – projekt Wielowieś – wyniesie ok. 2,1 mln zł”. Dokument został opracowany z datą 16 października 2019 roku i uwzględnia opodatkowanie: wszystkich elementów aktualnie podlegających podatkowi od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek obliczony od wartości budowli („wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego , stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”) uwzględnił wysokość obecnej stawki podatkowej t.j. 2% wartości budowli.                                                                                                      

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Nowe przepisy służące uszczelnieniu systemu podatkowego w obrocie olejami opałowymi weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych regulacji. Od 1 kwietnia 2020 r. warunkiem sprzedaży paliwa objętego obniżoną akcyzą będzie uprzednia rejestracja nabywcy oleju opałowego, czyli tak zwanego podmiotu zużywającego, w urzędzie skarbowym.
Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU, aby uzyskać status tak zwanego zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Można to zrobić na dwa sposoby:

  • założyć konto na portalu usług elektronicznych służby celnej https://puesc.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać udostępniony na tej stronie elektroniczny formularz. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu;
  • złożyć (wysłać) papierowy formularz zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

23 stycznia odbyło się spotkanie wójta gminy Gintera Skowronka z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym dokonano podziału środków budżetowych na 2020 rok dla strażaków.
Na terenie Gminy funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. OSP Błażejowice, Dąbrówka, Radonia, Świbie i Wielowieś, z czego jednostki ze Świbia i z Wielowsi są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mają bardzo duże znaczenie dla naszej społeczności lokalnej, niosąc bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Na sesji Rady Gminy Wielowieś dnia 30 grudnia 2019 roku radni uchwalili budżet gminy na rok 2020. Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 29 240 845,92 zł i wydatki w kwocie 30 352 553,92 zł. Największą pozycją w zaplanowanych dochodach budżetu stanowią subwencje w łącznej wysokości 9 999 831,00 zł co stanowi 34,20% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa 6 322 624,00 zł. Na podobnym poziomie, 32,79%  dochodów ogółem, do budżetu zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 9 588 763,50 zł.

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.
Jednym  z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. W związku z powyższym odnalezienie padłych dzików należy zgłosić do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego (PCZK), działających na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112) Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są przez PCZK całodobowo. Tel. 510 138 137
Jednocześnie informuję, że w opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przenoszenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
W związku z rozpowszechnianiem wśród mieszkańców gminy informacji, jakoby Wójt Gminy wyraził zgodę na składowanie odpadów na działce nr 5/2 w Świbiu (Napłatki), oświadczam, że informacje te są nieprawdziwe. Prace zostały rozpoczęte na podstawie Decyzji nr 47/OS/2016 Marszałka Województwa Ślaskiego z dnia 14.01.2016 r. wydanej firmie Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe Eko-Trans z siedzibą w Wieszowie.
W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowego wykonywania Decyzji Marszałka  Gmina powiadomiła:  Prokuraturę Rejonowa Gliwice- Zachód w Gliwicach, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Komendę Policji w Gliwicach.  
Aktualnie:
1. sprawa prowadzona jest przez  Prokuraturę,
2. Gmina Wielowieś przekazała całość akt dotyczących sprawy nieprawidłowego składowania odpadów na działce nr 5/2 w Świbiu do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o dalsze prowadzenie tej sprawy i wydanie stosownej decyzji zmierzającej do usunięcia odpadów, w związku ze zmianą ustawy o odpadach i brakiem kompetencji dla Wójta Gminy w tej materii,
3. Gmina na bieżąco informuje o sprawie WIOŚ, Policję i Marszałka Województwa Śląskiego,
4. na zlecenie Gminy została również wykonana  przez pracowników Politechniki Śląskiej ekspertyza  obejmująca określenie rodzaju odpadów składowanych na przedmiotowej działce, którą przekazano wszystkim w/w instytucjom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu.

Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.
Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia  obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau.
Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA i ALFA-CRP ma charakter ogólnego ostrzeżenia. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych.
O każdej sprawie powinno się informować Policję za pośrednictwem numerów alarmowych. Ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

„Złote Gody” to pięćdziesiąta rocznica ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Wspólne przeżyte pół wieku stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla  obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne i pielęgnować miłość.  Z tej okazji w dniu 16 stycznia 2020 r. w restauracji „Oaza” w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" parom, które w 2019 roku obchodziły jubileusz 50 - lecia małżeństwa.

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania LGD w 2019 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Obie ankiety są anonimowe, w celu ich wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej linki. Odpowiedzi będą zbierane do 29 stycznia. Z góry dziękuję za zaangażowanie!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebs5u7W7fqD0BEgwb9Hs7nKvJ5gskDml7HKsv71fsMDbr2ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RGJkilRpWpzaqhFVxnFwWKVuLXfwKRPlEK0cFdxrl6RpsA/viewform?usp=sf_link