Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.
W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.
Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.
Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.
Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:
1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 19 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem. 

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 19 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem. 

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 15 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem. 

W wyborach uzupełniających, które odbyły się 26 kwietnia o mandat radnego rywalizowały dwie osoby: Piotr Solka i Piotr Kiełbasa. Głosowało 55 osób spośród 313 uprawnionych do głosowania.
Piotr Solka - otrzymał 9 głosów
Piotr Kiełbasa - otrzymał 46 głosów

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z długotrwałym okresem suszy i  wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy apeluję do wszystkich o jej racjonalne wykorzystanie i  używanie jej tylko do celów socjalno – bytowych.
Proszę o zaprzestanie wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.
Długotrwały okres suszy spowodował niebezpiecznie postępujące obniżenie zwierciadeł wody w naszych studniach głębinowych, co może doprowadzić do dłuższych przerw w dostawie wody. Liczę na Państwa wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji kryzysowej i wspólną odpowiedzialną reakcję .
Z wyrazami szacunku
Ginter Skowronek

W ramach możliwości prawnych, na wniosek wójta Gintera Skowronka, radni zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zostali objęci czasowym ograniczeniem działalności gospodarczej oraz przedłużeniu do 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Wójt informuje również, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy określonej ustawą ordynacja podatkowa tj. przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
Aby uprościć wszelkie formalności zdecydowano, by ubiegający się o wsparcie składali jedynie przygotowany formularz informacyjny, który dostępny będzie na stronie internetowej www.wielowies.pl  Po wypełnieniu należy go dostarczyć do Urzędu Gminy Wielowieś. W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się pod numerem  tel. 032/237-85-17;  032/237-85-11

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 11 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem.  

INFORMACJA  DLA  WYBORCÓW
Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 26 kwietnia 2020r. w godzinach od 7.00 do 21.00 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym Nr 11.
Uprawnieni do głosowania  są mieszkańcy Świbia wpisani do stałego rejestru wyborców, z następujących ulic: Kwiatowa, Leśna, Nowe Osiedle, Sportowa, Wesoła.
Lokal wyborczy mieści się w Szkole Podstawowej (Świbie ul. Szkolna 2) - jest on dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

22.04.2020 r. podpisano umowę na zadanie pt. "Termomodernizacja budynku GOK w Wielowsi". Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, to Firma Euro-bud Henryk Pawlak z siedzibą w Kokawie. Cena wybranej oferty 339 719,01 zł.
Zakończenie zadania zgodnie z umową przewidziano na 22.06.2020 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.