Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 33 osoby objęte są kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem.

Z wyrazami szacunku - Ginter Skowronek

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielowieś!                    
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Wielowieś dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie usuwania azbestu, zwracam się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców aby złożyli wniosek zawierający niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z azbestu. Zapraszamy do skorzystania z możliwości pozbycia się azbestu, nie wiadomo czy pojawi się jeszcze kiedyś taka możliwość.

Aktualny wzór Deklaracji o Wysokości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielowieś w dziale "Utrzymanie czystości i porządku" pod adresem: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,18343,aktualny-wzor-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

  • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
  • świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
  • świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
  • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Poniżej przekazujemy najnowszy Newsletter ZUS dla Biznesu poświęcony tej tematyce:
ZUS_dla_Biznesu.pdf

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 25 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u nikogo też nie stwierdzono zarażenia wirusem.

Z wyrazami szacunku - Ginter Skowronek

Poniżej przekazujemy informację Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach opracowaną na podstawie publikacji Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) dotyczącą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Informacje dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. „Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19” w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach. Jak podkreśla WHO ryzyko dla zasobów wody związane z występowaniem choroby COVID-19 jest niskie. Jednocześnie WHO zaznacza, że standardowe, wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych metody uzdatniania wody, w szczególności z zastosowaniem chloru, będą pomocne przy ewentualnej dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2.
Ponadto WHO wskazuje, iż nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się ww. wirusa przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie. Niezależnie od powyższego każdy etap oczyszczania ścieków (w tym czas retencji i rozcieńczanie) powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 23 osoby objęte są kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u nikogo też nie stwierdzono zarażenia wirusem.
Apeluję o dostosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. W szczególności proszę Państwa o ograniczenie wychodzenia z domu. W najbliższych dniach słoneczna pogoda z kilkunastostopniową temperaturą będą kusić do przebywania na powietrzu, zachowajmy się roztropnie, nie stwarzajmy sobie nawzajem niepotrzebnego zagrożenia  koronawirusem a pracownikom służby zdrowia dodatkowych obowiązków.

Z wyrazami szacunku - Ginter Skowronek

W wyniku interwencji Gintera Skowronka, wójta Wielowsi skierowanej do Poczty Polskiej, by zapewnić z jednej strony możliwość nadawania korespondencji i przesyłek oraz obawy o sprawne otrzymywanie korespondencji, a przede wszystkim emerytur i rent stanowiących dla wielu mieszkańców jedyne źródło utrzymania przesłana została odpowiedź.
Czytamy w niej miedzy innymi, że "decyzją Sanepidu okres kwarantanny uległ dalszemu przedłużeniu. W miarę posiadanych zasobów etatowych będziemy podejmowali niezbędne działania mające na celu poszerzenia zakresu świadczonych usług. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.”

POCZTA POLSKA INFORMUJE
Placówka Pocztowa Wielowieś JEST NIECZYNNA do odwołania z powodu kwarantanny.
Wypłaty przekazów emerytalno-rentowych pozostają bez zmian i będą realizowane przez UP Tworóg.
Urząd Pocztowy Tworóg czynny jest w godzinach:
poniedziałek – środa - 8:00 - 17:00
czwartek - 8:00 – 20:00
piątek - 8:00 - 17:00

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

32 506 56 40

Telefon będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 
SENIOR-FON spełnia dwie główne funkcje:
FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA
wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.
FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA
gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).
 
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW: https://rops-katowice.pl/2020/03/28/slaski-telefon-dla-seniora-senior-fon/
 

Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP. Samorządowcy są zgodni, że ich przeprowadzenie wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa, to wielkie ryzyko dla życia i zdrowia mieszkańców.
- Sprzeciwiamy się organizacji wyborów prezydenckich 10 maja w warunkach epidemii. Ich termin trzeba przesunąć. To powinna być decyzja ponad wszelkimi podziałami - mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.
Samorządowcy podkreślają, że sprzeciw wobec wyborów wynika wyłącznie z troski o mieszkańców wspólnot lokalnych. Nie chcą go wpisywać w spór polityczny prowadzony na poziomie centralnym.