W dniu 27 grudnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wielowieś.
 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 05.12.2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” (druk nr 9).

O G Ł O S Z E N I E
W związku z ogłoszonym w dniu 17 grudnia  2018 roku konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielowieś  w następujących dziedzinach:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
- ochrony i promocji zdrowia na okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
zapraszam  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie o których mowa wyżej.
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem  osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.
Do członków komisji konkursowej biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
Zgłoszenia pisemne według wzoru stanowiącego załącznik do pisma można składać w Urzędzie Gminy Wielowieś ul. Główna 1 , do dnia  3 stycznia 2019r.
ogloszenie_20181220.pdf

Publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów na rok 2019.
Plik zawiera broszurę firmy REMONDIS pt. "ABC segregacji odpadów" a także jeszcze aktualny harmonogram na drugie półrocze 2018 r.
harmonogram_wywozu_odpadow_2019.pdf
Przypominamy, że aktualny dokument można wyświetlić klikając na zawsze widoczny link graficzny z lewej strony witryny.

Na podstawie   art. 11  ust 2 i art.13 ustawy  z dnia 24  kwietnia  2003r.  o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie   (Dz. U.  z 2018r. poz.450  z późn. zmianami) Wójt Gminy Wielowieś ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wielowieś w roku 2019 w następujących dziedzinach:
I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
II Ochrona i promocja zdrowia

W dniu 5 grudnia br. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wielowieś.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 22.11.2018 r.
 3. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 3).
 4. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 4).
 5. Ustalenie Stałych Komisji Rady Gminy, wybór Przewodniczących i członków tychże komisji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania tych komisji (druk nr 5,6,7).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielowieś (druk nr 8).
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządzeniem nr 215 wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie miasta Krakowa, obowiązujący od dnia 26 listopada 2018 r., od godz. 00:00, do dnia 15 grudnia 2018 r., do godz. 23:59
Zarządzenie PRM: P-121-212-18_zarz_nr-215_PRM_2018.pdf

W czwartek 22 listopada br. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wielowieś, podczas której radni oraz wójt gminy złożą ślubowania.

Porządek posiedzenia:

 • Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 • Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 • Ślubowanie Radnych.
 • Ślubowanie Wójta Gminy Wielowieś.
 • Wybór Przewodniczącego Rady.
 • Zakończenie obrad Sesji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie: klauzula_informacyjna_sesja_rady_gminy.pdf na stronie http://www.wielowies.pl/index.php/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych
Transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=ncTzogEuBUc 
Portal informacyjny Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl

Wójt Gminy Wielowieś informuje, że w ostatnim czasie wpłynęły do Urzędu Gminy pisma informujące o nieprawidłowościach panujących w Przedszkolu Publicznym w Świbiu. W trakcie czynności wyjaśniających okazało się, że rzekomi autorzy pism nie potwierdzają ich autorstwa. Sprawa podrobienia podpisów została skierowana do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach celem wyjaśnienia. W ślad za otrzymanymi pismami Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach przeprowadziła kontrolę w Przedszkolu w Świbiu, kontrola nie potwierdziła zarzutów podnoszonych w pismach a dotyczących jego funkcjonowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent rodziny. Szczegóły oferty znajdują się w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OPS: http://bip.wielowies.pl/ops/Article/id,538.html

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
Informuję, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II
Podczas ćwiczenia w dniach 14 - 15 listopada 2018 r. odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchamiania syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu  oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Wójt Gminy Wielowieś
mgr inż. Ginter Skowronek