Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.
W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.
Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.
Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.
Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:
1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 19 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem. 

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 19 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem. 

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 15 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem. 

W wyborach uzupełniających, które odbyły się 26 kwietnia o mandat radnego rywalizowały dwie osoby: Piotr Solka i Piotr Kiełbasa. Głosowało 55 osób spośród 313 uprawnionych do głosowania.
Piotr Solka - otrzymał 9 głosów
Piotr Kiełbasa - otrzymał 46 głosów

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z długotrwałym okresem suszy i  wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy apeluję do wszystkich o jej racjonalne wykorzystanie i  używanie jej tylko do celów socjalno – bytowych.
Proszę o zaprzestanie wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.
Długotrwały okres suszy spowodował niebezpiecznie postępujące obniżenie zwierciadeł wody w naszych studniach głębinowych, co może doprowadzić do dłuższych przerw w dostawie wody. Liczę na Państwa wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji kryzysowej i wspólną odpowiedzialną reakcję .
Z wyrazami szacunku
Ginter Skowronek

W ramach możliwości prawnych, na wniosek wójta Gintera Skowronka, radni zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zostali objęci czasowym ograniczeniem działalności gospodarczej oraz przedłużeniu do 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Wójt informuje również, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy określonej ustawą ordynacja podatkowa tj. przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
Aby uprościć wszelkie formalności zdecydowano, by ubiegający się o wsparcie składali jedynie przygotowany formularz informacyjny, który dostępny będzie na stronie internetowej www.wielowies.pl  Po wypełnieniu należy go dostarczyć do Urzędu Gminy Wielowieś. W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się pod numerem  tel. 032/237-85-17;  032/237-85-11

Szanowni Mieszkańcy
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 11 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem.  

INFORMACJA  DLA  WYBORCÓW
Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 26 kwietnia 2020r. w godzinach od 7.00 do 21.00 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym Nr 11.
Uprawnieni do głosowania  są mieszkańcy Świbia wpisani do stałego rejestru wyborców, z następujących ulic: Kwiatowa, Leśna, Nowe Osiedle, Sportowa, Wesoła.
Lokal wyborczy mieści się w Szkole Podstawowej (Świbie ul. Szkolna 2) - jest on dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

22.04.2020 r. podpisano umowę na zadanie pt. "Termomodernizacja budynku GOK w Wielowsi". Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, to Firma Euro-bud Henryk Pawlak z siedzibą w Kokawie. Cena wybranej oferty 339 719,01 zł.
Zakończenie zadania zgodnie z umową przewidziano na 22.06.2020 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.