Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024", w roku 2020.
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w roku 2020 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C wśród dzieci urodzonych w 2017 r. Dzieci te winny być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wielowieś w dacie szczepienia. Przewidywana ilość szczepień 64.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 295) oraz spełniające warunki określone w tej ustawie do udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. Szczepionka wykorzystana do szczepień, powinna być dostępna na rynku polskim i dopuszczona do stosowania w Polsce.
4. Szczepienia profilaktyczne przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C będą prowadzone na terenie Gminy Wielowieś w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w ofercie i zaakceptowanym przez Zlecającego. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić akcję informacyjną w tym zakresie.
5. Przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C wymaga uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Plakaty opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, udostępniony w lokalizacji ( https://www.pzh.gov.pl/ ) oraz Ministerstwo Zdrowia dotyczące niezbędnych działań o charakterze profilaktycznym:

http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,22502.html

http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,22503.html

 

 

Informacje na temat Koronawirusa na stronie PSSE Gliwice: https://pssegliwice.pis.gov.pl/?onas=260

Ulotki dla podróżujących w wersjach językowych:

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22479 - chińska wersja językowa

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22480 - angielska wersja językowa

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22481 - włoska wersja językowa

http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22482 - polska wersja językowa

 

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):

 • Nie karm drobiu na zewnątrz budynków gospodarskich
 • Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu
 • Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki
 • Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem
 • W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu
 • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa
 • Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.


W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wielowieś.

W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych (obejmujących elementy składowe: panele ogniw fotowoltaicznych (panele PV), inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne). Realizacja zaplanowanych prac nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będzie przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Przewiduje się wykonanie 3 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocach nominalnych wynoszących odpowiednio 6, 12 i 6 kW.

W ramach projektu przewiduje się również wymianę opraw oświetleniowych zamontowanych w szkołach podstawowych na nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe.

Koszty całkowite projektu: 475 949,56 zł;
Koszty kwalifikowalne projektu: 141 950,00 zł;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 120 657,50 zł;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu gliwickiego w miejscowości Świbie wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym został wyznaczony obszar zapowietrzony obejmujący teren 3 km od miejsca wystąpienia choroby. Na obszarze tym leżą następujące miejscowości: Radonia, Borowiany, Świbie. Obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby zakaźnej obejmuje następujące miejscowości: Czarków, Kieleczka, Wielowieś, Błażejowice, Wiśnicze, Gajowice, Sieroty, Dąbrówka, Zacharzowice, miasto Toszek, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki Pawłowice, Sarnów.

W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, do których zaliczamy:

 • Utrzymywanie drobiu w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego
 • Karmienie drobiu paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących
 • Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i środków transportu używanych przy obsłudze drobiu
 • Stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki (mycie, dezynfekcja rąk i obuwia, osobna odzież do obsługi drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, gdzie utrzymuje się drób)
 • Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do gospodarstwa z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych
 • Niezwłoczne informowanie lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.

W nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości oraz różnorodnych informacji na temat kwoty planowanych, ewentualnych wpływów do budżetu gminy Wielowieś z tytułu powstania Farmy Wiatrowej informuję, że zgodnie z „Kalkulacją podatku od nieruchomości dla projektu Farm Wiatrowych - Wielowieś” opracowaną przez EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp z o.o., Sp. k., 70-215 Szczecin, u. 3Maja 30/IIIp.  na zlecenie Inwestora tj. Akuo Energy „ podatek od nieruchomości rocznie od wszystkich elementów składających się na farmę wiatrową – projekt Wielowieś – wyniesie ok. 2,1 mln zł”. Dokument został opracowany z datą 16 października 2019 roku i uwzględnia opodatkowanie: wszystkich elementów aktualnie podlegających podatkowi od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek obliczony od wartości budowli („wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego , stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”) uwzględnił wysokość obecnej stawki podatkowej t.j. 2% wartości budowli.                                                                                                      

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek