Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Celem operacji jest likwidacja utrudnień komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa w czasie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę ulicy Głównej w Wielowsi na odcinku 940 m.
Zadanie obejmować będzie:
a) modernizację chodnika obustronnie od posesji nr 3 do posesji nr 65 o powierzchni 1997 m2, obejmująca w szczególności:
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na warstwie odcinającej
z pospółki gr. 10cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Krawężniki granitowe uliczne 15x30 cm od strony 2 cm ponad poziomem jezdni ułożone na z jednostronnym oporem. Od strony posesji obrzeża betonowe 8x30 cm - wystające 3.0 posadowione na ułożonych ławach betonowych z obustronnym oporem;
- nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm 0 gr. 20 cm, podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Krawężniki granitowe uliczne najazdowe 15x22 cm od strony jezdni wystające 4 cm, ułożone w ławach betonowych z jednostronnym oporem. Od strony posesji oporniki 15 x 30 cm zatopione, posadowione na ułożonych ławach betonowych;
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego szer. 20 cm z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm - obniżony o 2 cm W stosunku do nawierzchni drogi;
b) remont nawierzchni bitumicznej obejmuje wykonanie w szczególności:
- korekta niwelety drogi z uwzględnieniem istniejących zjazdów;
- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej o długości 941,40 mb i szerokości pasa drogowego 7 m;
- skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna gr. 5 cm po zagęszczeniu na powierzchni 6813 m2;
- regulacja studzienek;
- oznakowania pionowe i poziome jezdni.

Koszty całkowite projektu: 1 153 566,95 PLN;
Koszty kwalifikowalne projektu: 1 153 566,95 PLN;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 734 014 PLN;
Poziom dofinansowania (%): 63,63