Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.08.2019 r.
Wartość projektu: 222 750,88 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 189 338,25 zł)
Realizatorzy projektu:
Zespół Obsługi Placówek, Publiczne Przedszkole w Wielowsi

Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie 01.09.2018-31.08.2019 r. wzrostu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie
Wielowieś poprzez objęcie 21 dzieci opieką przedszkolną, przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla 20 dzieci,
Zapewnienie wzrostu dostępu do edukacji będzie utrzymane przez 2 lata po zakończeniu realizacji projektu - dotyczy liczby
miejsc w przedszkolu oraz podtrzymanie wysokiej jakości edukacji - nauczyciele, którzy ukończą szkolenie w ramach
projektu będą prowadzili zajęcia w tym zakresie przez okres, co najmniej 12 miesięcy, od momentu zakończenia realizacji
projektu.

Planowane efekty projektu to:
•   Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 70;
•   Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 1;
•   Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 21;
•   Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 5.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: projekt2018RPOWSL-regulamin_rekrutacji.pdf
Deklaracja udziału w projekcie: projekt2018RPOWSL-deklaracja.pdf
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: projekt2018RPOWSL-formularz_zgloszeniowy.pdf
Oświadczenie uczestnika projektu: projekt2018RPOWSL-oswiadczenie.pdf
Zestawienie danych osobowych uczestnika projektu: projekt2018RPOWSL-zestawienie_danych_osobowych.pdf