Strona główna >> Oświata i sport >> Stypendia i zasiłki
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Ogłoszenie naboru na stypendia i zasiłki szkolne w 2014 r.

Wójt Gminy Wielowieś

Ogłasza nabór na stypendia szkolne lub zasiłek szkolny
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś 

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna przysługuje:

 

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić?

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) tj. 456 zł netto (Dz. U. z 2012 poz. 823) na osobę w rodzinie.

 

Gdzie pobrać druk wniosku o przyznanie stypendium?

Druk wniosku jest dostępny w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi
ul. Główna 1 44-187 Wielowieś oraz w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Wielowieś. 

 

Kto może złożyć wniosek?

1.    Rodzic/prawny opiekun ucznia.

2.    Pełnoletni uczeń/słuchacz.

3.    Dyrektor szkoły.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

1.    Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).

2.   Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie).

3.    Słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1908 zł (rocznie).

Jakie załączniki potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy dołączyć do wniosku?

Zaświadczenie o dochodach, tj.

1.   Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

2.   Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku(z prawem lub bez prawa do zasiłku).

3.   Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

4.   Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

5.    Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

6.   Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów.

7.    Odcinek renty/emerytury.

8.   Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej).

 

Na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622 z późn. zm.) wprowadzono możliwość złożenia zamiast zaświadczenia o dochodach- oświadczeń o dochodach
lub o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Kiedy złożyć wniosek?

dla ucznia w dniach 01 września – 15 września 2014 roku

dla słuchacza w dniach 01 września – 15 października 2014 roku.

 Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymagalnych załączników.

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  osobiście ul. Główna 1 w Wielowsi lub pod nr tel. 32-237-85-29 lub drogą emaliową: sekretariat@zopo.wielowies.pl

 

 

Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego określają:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2.    Uchwała Rady Gminy Wielowieś nr XXXIV/347/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

 

Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie Wojta.pdf (159.038 KB)
2. Wniosek.pdf (172.837 KB)
Stypendia szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

 

 

1.        Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego?

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w dniach 01 września –                 15 września (dotyczy uczniów szkół) danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – w dniach 01 września – 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.

 

2.        Gdzie można pobrać i złożyć wniosek o stypendium szkolne?

 

Druk wniosku można pobrać i złożyć w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi przy ul. Głównej 1, jak także uzyskać wszystkie niezbędne informacje osobiście lub pod nr tel. 32-237-85-29 lub email: sekretariat@zopo.wielowies.pl

 

3.        Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

 

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć:

·      Rodzic,

·      Opiekun prawny,

·      Pełnoletni uczeń,

·      Dyrektor szkoły.

 

4.        Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej, policealnej – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

·      zamieszkały na terenie gminy Wielowieś,

·      znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina ucznia jest niepełna lub wystąpiło inne zdarzenie losowe.

 

5.        Jakie jest obecnie kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium?

 

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

456 zł netto na osobę w rodzinie (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 823)

 

6.        Komu stypendium szkolne nie przysługuje?

 

·      Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Wielowieś,

·      Dzieciom uczęszczających do klas „zerowych”,

·      Uczniom, których miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie przekracza kwotę o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

·      Uczniom, którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza kwoty 2120 zł (rocznie) lub kwoty 1908 zł (rocznie) w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych.

 

7.        Za jaki miesiąc wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, do wniosku o stypendium szkolne, potwierdzające jego dochód?

 

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dn.            12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

8.        Jakie są potrzebne dokumenty wymagane do złożenia wniosku?

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku. Są to:

·      Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

·      Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

·      Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach

·      Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

·      Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych

·      Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów

·      Odcinek renty/emerytury.

·      Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej).

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

 

 

9.                  Jakie będą obowiązywać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na cele edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015?

 

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na cele edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 będą faktury (wystawione na wnioskodawcę, np. rodzica lub na pełnoletniego ucznia, jeżeli on jest wnioskodawcą).

 

10.              Co można kupić za stypendium szkolne?

 

Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego:

·      Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

·      Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

·      Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”,

·      Związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie, dojazdy do szkoły/kolegium środkami transportu komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkołach niepublicznych),

·      Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych itp.,

·      Zakup lektur szkolnych,

·      Tornister lub plecak szkolny,

·      Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,

·      Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy, klapki, czepek itp.),

·      Przybory do nauki zawodu,

·      Zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.,

·      Zakup tuszy do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne,

·      Zakup biurka

·      Zakup krzesła do biurka

 

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

 

 

11.              Czego nie można kupić w ramach stypendium szkolnego?

 

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (np. kurtka, skarpety, bielizna, czapka, rękawiczki, spodnie). W przypadku,
gdy np. spodnie nie będą miały adnotacji „szkolne” lub „sportowe” będą traktowane jako odzież codziennego użytku.

 

12.              Kogo zaliczamy do rodziny ucznia?

 

Do rodziny należą: rodzice, dzieci, rodzeństwo pozostające na utrzymaniu rodziców do 24 roku życia, małżonek, opiekunowie faktyczni i prawni. Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób ujętych w obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

 

13.              Czy rodzic ucznia pełnoletniego, małżonek lub inna osoba trzecia może odebrać stypendium szkolne?

 

Tak, jednak wyłącznie przy posiadaniu upoważnienia stwierdzającego własnoręczny podpis wnioskodawcy złożony przez niego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi w obecności upoważnionego pracownika. Upoważnienie podpisane przez wnioskodawcę osobie, która jest właściwa do odbioru pieniędzy, nie będzie honorowane wtedy, gdy podpis nie był złożony w obecności uprawnionego pracownika i nie ma właściwej pieczęci.

 

Dodatkowe informacje

 

Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego określają:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2.    Uchwała Rady Gminy Wielowieś nr XXXIV/347/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

 

1.  Kto może ubiegać się o zasiłek szkolny?

 

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ubiegający się o zasiłek szkolny musi zamieszkiwać na terenie Gminy Wielowieś (nie dotyczy uczniów zamieszkałych w internatach czy bursach).

 

2.  Jakie sytuacje zaliczamy do zdarzeń losowych?

 

Źródłem zdarzenia losowego jest np. śmierć rodzica, ciężka choroba członka rodziny, klęska żywiołowa, kradzież itp. Katalog zdarzeń losowych jest szeroki - zalicza się do nich wszystkie sytuacje niemożliwe do uniknięcia, które pogarszają stan materialny ucznia.

 

3.  Kto może składać wniosek o zasiłek szkolny?

  • Rodzic,
  • Opiekun prawny
  • Pełnoletni uczeń,
  • Dyrektor szkoły, do której dziecko uczęszcza

 

4.  W jakiej formie przyznawany jest zasiłek szkolny?

 

Zasiłek szkolny udzielany uczniowi, u którego wystąpiło zdarzenie losowe, jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji, np. na zakup podręczników lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Dokumentami potwierdzającymi przeznaczenie przyznanego zasiłku szkolnego na cele edukacyjne będą faktury imienne. 

 

5.  Co można kupić za stypendium szkolne?

 

Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach zasiłku szkolnego:

·      Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

·      Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

·      Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”,

·      Związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie, dojazdy do szkoły/kolegium środkami transportu komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkołach niepublicznych),

 

·      Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych itp.,

·      Zakup lektur szkolnych,

·      Tornister lub plecak szkolny,

·      Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,

·      Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy, klapki, czepek itp.),

·      Przybory do nauki zawodu,

·      Zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.,

·      Zakup tuszy do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne,

·      Zakup biurka

·      Zakup krzesła do biurka

 

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

 

6.  Ile wynosi zasiłek szkolny?

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko, o którym mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy o z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 455zł.

 

7.  Do kiedy powinien zostać złożony wniosek na zasiłek szkolny?

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

 

8. Gdzie można pobrać i złożyć wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego?

 

Druk wniosku można pobrać i złożyć w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi przy ul. Głównej 1. jak także uzyskać inne niezbędne informacje osobiście lub pod nr tel. 32-237-85-29 lub email: sekretariat@zopo.wielowies.pl

 

9.  Jakie są potrzebne dokumenty wymagane do złożenia wniosku?

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego, np. akt zgonu oraz stosowne zaświadczenia o wysokości dochodu (szczegółowo wskazane we wniosku o zasiłek szkolny).

 

 

Dodatkowe informacje

 

Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego określają:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2.    Uchwała Rady Gminy Wielowieś nr XXXIV/347/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

 

 
 

 

 

 

Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009