Strona główna >> Oświata i sport >> Stypendia i zasiłki
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ogłoszenie naboru na stypendia i zasiłki szkolne w 2015 r.

Wójt Gminy Wielowieś

Ogłasza nabór na stypendia szkolne

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś

 

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna przysługuje:

 

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),  a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić?

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późniejszymi zmianami) tj. 456 zł netto (Dz. U. z 2012 poz. 823) na osobę w rodzinie.

 

Gdzie pobrać druk wniosku o przyznanie stypendium?

Druk wniosku jest dostępny w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi ul. Główna 1 44-187 Wielowieś oraz w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Wielowieś. 

 

Kto może złożyć wniosek?

1.    Rodzic/prawny opiekun ucznia.

2.    Pełnoletni uczeń/słuchacz.

3.    Dyrektor szkoły.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

1.    Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).

2.   Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie).

3.   Słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1908 zł (rocznie).

Jakie załączniki potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) należy dołączyć
do wniosku?

Zaświadczenie o dochodach, tj.

1.   Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

2.   Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku(z prawem lub bez prawa do zasiłku).

3.   Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

4.   Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

5.    Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

6.   Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów.

7.    Odcinek renty/emerytury.

8.   Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej).

 

Na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622 z późn. zm.) wprowadzono możliwość złożenia zamiast zaświadczenia o dochodach- oświadczeń o dochodach lub o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Kiedy złożyć wniosek?

dla ucznia w dniach 01 września – 15 września 2015 roku

dla słuchacza w dniach 01 września – 15 października 2015 roku.

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  osobiście ul. Główna 1 w Wielowsi, pod nr tel. 32-237-85-29 lub drogą emaliową: kadry@zopo.wielowies.pl

 

Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego określają:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2.    Uchwała Rady Gminy Wielowieś nr XXXIV/347/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.